Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony Internetowej Przedszkola nr 23 w Elblągu

Przedszkole nr 23 w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Internetowej Przedszkole  nr 23 w Elblągu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Elblągu
 • Adres: 82-300 Elbląg ul. Łączności 1
 • E-mail: umelblag@umelblag.pl
 • Telefon: 55 239 30 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Przedszkole nr 23 ul Płk.Dąbka 49


Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 1. wejście dla rodziców i dzieci oraz dla personelu  od ul. Płk. Dąbka
 2. wejście gospodarcze od ul. Robotniczej

Wejście do przedszkola od strony Płk. Dąbka  jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście do budynku placówki zabezpieczone jest zamkiem oraz domofonem. Dla osób na wózkach brak jest możliwości poruszania się po budynku z uwagi na brak windy. Przed wejściami do budynku brak przycisków przywołujących do kontaktu osoby niepełnosprawnej potrzebującej pomocy z pracownikiem.. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. . Brak systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego. Na terenie przedszkola znajduje się kompleks placu zabaw, nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz brak oznaczeń dla osób słabo widzących i niewidomych. Brak oznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.