Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
oraz na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

Tożsamość administratora   

Administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci  jest Przedszkole nr 23
z siedzibą w Elblągu  przy ul. Płk. Dąbka 49, 82-300 Elbląg, reprezentowane przez dyrektora –
Monikę Sowińską
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – dyrektorem przedszkola – można skontaktować się przez adres e-mail: przedszkole23@elblag.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 625 68 08, e-mail iod@ecuw.elblag.eu, oraz zastępcę IOD, kontakt: tel. 625 68 09, można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Państwa lub danych dziecka.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – zadań statutowych placówki: dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych  określonych w Ustawie Prawo Oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), a w zakresie
w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych       

Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa np. System Informacji Oświatowej.
Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola usługi informatyczne – dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
Odbiorcą Państwa danych i danych dzieci są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności wiążących się z koniecznością przetwarzania danych.
Odbiorcami danych osobowych Państwa oraz danych dziecka będą:
•    Urząd Miejski w Elblągu,
•    Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty,
•    towarzystwa ubezpieczeniowe,
•    podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,
•    operatorzy pocztowi i kurierzy,
•    banki w zakresie realizacji płatności,
•    podmioty świadczące na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na przedszkole przez przepisy prawa (np. EPED
w zakresie rekrutacji).
Państwa dane osobowe i dane dzieci mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.
Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać posiadanych danych osobowych Państwa i danych dzieci do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowych.
Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
Po zakończeniu przetwarzania, dane osobowe, nie będą przetwarzane w innym celu, niż pierwotny cel przetwarzania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Przedszkolu  nr 23 w Elblągu oraz archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Prawo do ograniczenia przetwarzania i prawa podmiotów danych

Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa (realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych) jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych (podejmowanie akcji edukacyjnych, promocja osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola) jest dobrowolne.

Inspektor Ochrony Danych:                                      Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Artur Gronek e-mail: iod@ecuw.elblag.eu                                       e-mail:

tel: 55 625 68 08                                                           tel. 55 625 68 09